A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Számítógép archeológia - történeti alapok - technikai alapismeretek
A tantárgy rövidített címe: számítógéptörténet
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Szegedy-Maszák Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 1
Képzési idõ hetente: 2 óra elôadás
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen: heti 2 kontakt óra, 2 óra felkészülés
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus a számítógépek muködésével kapcsolatos alapismeretek elsajátítását célozza. Az elôadásokon történeti és gyakorlati példák segítik a számítástechnikai alapfogalmak megértését.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: A kurzus egy szemeszter idôtartamú, így a számonkérés módja a félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása az elméleti vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Az elôadásokon részletesen tárgyalt történeti ismeretek átfogó ismerete, az automoták, számolószerkezetek archeológiájától a hálózatok, a modern számítástechnikai eszközök, számítógéprendszerek kialakulásáig.
Oktatási módszerek: A kurzus alapvetôen elôadásokból áll, melyek szerteágazó háttéranyaga on-line forrásokon alapul.
Javasolt tanulási módszerek: Az elôadások anyaga a kapcsolódó háttéranyagokkal együtt a hallgatók rendelkezésére áll. A feladott kötelezô irodalom mellett ezek teljes köru segítséget biztosítanak az ismeretek elsajátításához, illetve a vizsgára való felkészüléshez.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 0
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A haladó számítógépes gyakorlati kurzusok feltételezte elméleti-gyakorlati alapismeretek elsajátítása.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Automaták története az ókortól napjainkig,
  a számológépek fejlôdése a logika/matematika fényében,
  az elektronikus számítógép fejlôdése,
  a hardver és szoftver fejlôdéstörténete,
  operációs rendszerek története,
  programnyelvek-programozói felületek fejlôdése,
  a jelen hálózati- és számítógépes környezet kifejlôdésének története.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Bevezetés a számítógépek történetébe
  E. A. Poe: Maelzel sakkjátékosa
  Tarján Rezsô: Gondolkodó gépek
  H. H. Goldstine: A számítógép Pascaltól Neumannig (Mûszaki Könyvkiadó Budapest, 1987 ISBN: 963 10 72770)
  Raffai Mária: Az informatika fél évszázada (Springer Hungarica Kiadó Kft., 1997 ISBN 963 8455 61 6)
  Sain Márton: Matematikatörténeti ABC (Tankönyvkiadó, Budapest 1978 ISBN 963 17 3634 2)
  Számítástechnika történet készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc
  Számítógép alapismeretek
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: