A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Webtervezési alapismeretek
A tantárgy rövidített címe: webtervezés
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Fernezelyi Márton, Szegedy-Maszák Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 1
Képzési idõ hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen: heti 2 óra gyakorlat, 2 óra felkészülés
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: számítógéptörténet
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus az on-line publikáció technikai alapismereteinek elsajátítására szolgál.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Gyakorlati feladatok megoldása, illetve félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások, illetve az elméleti vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az alapszintû hálózati kommunikációs eszközök, publikációs technikák átfogó ismerete, azok készségszintû gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: A kurzus elôadásain a hálózati kommunikációs technológiák, illetve az on-line publikáció alapvetô technikai megoldásait ismerik meg, illetve gyakorolják a hallgatók.
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus ajánlott, hálózaton hozzáférhetô irodalma mellett ajánlott a további internetes segédanyagok, technikai leírások tanulmányozása is. A gyakorlati ismeretek elsajátításához elengedhetetlen a hallgató saját weboldalainak kidolgozása, mely egyéni felkészülés keretében, az oktatók által a tanórákon nyújtott gyakorlati segítséget igénybevéve valósul meg.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy egyszerû, statikus weboldal-struktúrát kell létrehozzanak.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A haladó számítógépes gyakorlati kurzusokhoz szükséges gyakorlati alapismeretek elsajátítása.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A hálózat és a hypermédia létrejöttének okai és története,
  az internet és a WWW története,
  az interneten használható alkalmazások,
  elektronikus levelezés, FTP, Telnet,
  a HTML története és korszeru alkalmazásai,
  browserek/alkalmazói programok,
  a Streaming media/VRML/JAVA/JavaScript alkalmazások elôtörténete és lehetôségei.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Net-art szemelvények
  Egyszerûen Internet (Panem-Megraw Budapest 1998 ISBN 963 545 1644)
  Egyszerûen középhaladó Internet (Panem-Megraw Budapest 1998 ISBN 963 545 1636)
  B. W. Kerninghan - Rob Pike: A Unix operációs rendszer (Mûszaki Könyvkiadó 1987,92 ISBN 963 10 9436 7)
  Hypertext+Multimédia (ARTPOOL)
  Mi az internet? (MEK)
  Nagy Internet-kalauz (MEK)
  Unix alapismeretek
  UNIX felhasználói ismeretek
  Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat?
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az elôadásokon gyakran használt internetes anyagok a hallgatók otthoni felkészülését is segítik.