A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Programozástechnika II.
A tantárgy rövidített címe: programozástechnika 2
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Fernezelyi Márton
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 1
Képzési idõ hetente: 4
Tanulmányi szint: alapképzési modul, negyedévben a Stúdió keretében szakképzési modulként felvehetô /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen: heti 2 óra gyakorlat, 2 óra felkészülés
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: programozástechnika I.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus a programozástechnikai alapismeretek elsajátítását szolgálja.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Gyakorlati feladatok megoldása, illetve félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások, illetve a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az elôadásokon érintett alapvetô programozási technológiák átfogó ismerete, azok készségszintû gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: Az elôadásokon gyakorlati példák alkalmazásán keresztül válik elsajátíthatôvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az elôadásokon említett gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni mûalkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek elsajátításához, begyakorlásához.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy egyszerû hypermédia-alkalmazást hoznak létre.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A haladó számítógépes gyakorlati kurzusokhoz szükséges programozási alapismeretek elsajátítása.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus célja az interaktív multimédia alkalmazások (hálózati mûvészeti alkotások, installációk, CD-ROM-ok) tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges alapismeretek átadása.A hallgatók egyszerûbb gyakorlati alkalmazások kivitelezésén keresztül szerzik meg a korszerû programozási környezetek, script-nyelvek, fejlesztôkörnyezetek használatához nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök:

Az elôadásokon gyakran használt internetes anyagok a hallgatók otthoni felkészülését is segítik.