A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Desktop Publishing alapismeretek II.
A tantárgy rövidített címe: Dtp alapismeretek II.
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Bakos Gábor, Szegedy-Maszák Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 1
Képzési idõ hetente: 4
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 4
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: Dtp alapismeretek I.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus a számítógépes tervezési alapismeretek elsajátítását szolgálja. Követelmény a nyomtatott és elektronikus publikációk látványtervezésének, grafikai és multimédia szerkesztésének gyakorlati elsajátítása, egy gyakorlatban kivitelezett feladat (dtp anyag, weboldal, multimédia alkalmazás arculata stb.) elkészítése a vázlatoktól a megvalósulásig, az egyes munkafázisok, illetve a felhasznált szoftverek, felhasználói programok készségszintû ismerete.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Gyakorlati feladat megoldása, illetve félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások, illetve a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az elôadásokon érintett felhasználói programok, szerkesztési alapelvek, gyakorlati tapasztalatok készségszintû gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: Az elôadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az elôadásokon említett gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni alkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek begyakorlásához. Javasolt a kurzus teljesítéséhez szükséges mû kivitelezése mellett további gyakorlás, az órákon érintett technikákat alkalmazó gyakorló feladatok elkészítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy, a félév során tanulmányozott médiumban megvalósuló mûvet készítenek el (dtp anyag, weboldal, multimédia alkalmazás arculata stb).

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A haladó számítógépes gyakorlati kurzusokhoz szükséges digitális szerkesztési alapismeretek elsajátítása.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus a számítógépes tervezési alapismeretek elsajátítását szolgálja, egy szemeszter idôtartamú. Az oktatott fôbb területek:
  Nyomdai és elektronikus dokumentumok tervezése, tördelése.
  Bitmap és vektorgrafikai elemek használata, betûtípusok, szövegtördelés-megjelenítés.
  Nyomdai kivitelezés alapismeretei, színrebontás, levilágítás, nyomtatás alapfogalmai.
  Felbontások, RGB és CMYK színmodellek.
  On-line és CD-ROM anyagok tervezéséhez szükséges alapismeretek.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök:

A tanszék számítógépes stúdiójának eszközei.