A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Multimédia fejlesztési alapismeretek II.
A tantárgy rövidített címe: Multimédia alapismeretek II.
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Langh Róbert
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 1
Képzési idõ hetente: 4
Tanulmányi szint: alapképzési modul, negyedévben a Stúdió keretében szakképzési modulként felvehetô /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: Multimédia alapismeretek I.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus a számítógépes felhasználói alapismeretek elsajátítását szolgálja. A kurzuson a hallgatók a digitális kép/hang/mozgókép és multimédia anyagok szerkesztését, illetve azok összetett alkalmazásokban való felhasználását tanulják meg. Követelmény egy gyakorlatban kivitelezett mû (animáció, multimédia alkalmazás) elkészítése.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Gyakorlati feladat megoldása, illetve félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások, illetve a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az elôadásokon érintett felhasználói programok, szerkesztési alapelvek, gyakorlati tapasztalatok készségszintû gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: Az elôadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az elôadásokon említett gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni alkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek begyakorlásához. Javasolt a kurzus teljesítéséhez szükséges mû kivitelezése mellett további gyakorlás, az órákon érintett technikákat alkalmazó gyakorló feladatok elkészítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy egyszerubb multimédia alkalmazást készítenek el.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A haladó számítógépes gyakorlati kurzusokhoz szükséges digitális szerkesztési alapismeretek elsajátítása.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus célja az interaktív multimédia alkalmazások (hálózati mûvészeti alkotások, installációk, CD-ROM-ok) tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges alapismeretek átadása.A hallgatók egyszerûbb gyakorlati alkalmazások kivitelezésén keresztül szerzik meg a korszerû multimédia alkalmazások fejlesztéséhez nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat.
A kurzus keretében elsajátítandó ismeretek:
  mûveletek animációs elemekkel,
  animációs elemek viselkedése,
  script írás Lingo-val,
  animációs fázisok készítése,
  navigáció és interakció,
  hang, videó, szinkronizáció, vektorok és bitérképek alkalmazása,
  interaktív média elemek integrálása,
  Internetes alkalmazások.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): http://www.macromedia.com/software/director/resources/understanding/
  Langh Róbert: CD-ROM-ok Director-os fejlesztői környezetben
Az oldal megtekintéséhez Shockwave Player szükséges, ami ingyenesen letölthető a Macromedia oldaláról.
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök:

A tanszék számítógépstúdiójának eszközparkja.
Az elôadásokon gyakran használt internetes anyagok a hallgatók otthoni felkészülését is segítik.