A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Filmvágási gyakorlat 1.
A tantárgy rövidített címe: Filmvágási gyakorlat 1.
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Rigó Mária
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 2-4
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
6-10
Képzési idõ hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: szakképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): aláírás /aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga/
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus a klasszikus 16 és 35 mm-es filmvágási eljárások elsajátítását szolgálja. A technikai ismeretek mellett a vágás kreatív, alkotó jellegének kibontását erõsíti. Cél a képanyag és a hanganyag egyidejû, újszerû felhasználása (dialóg, zene, zörejek, atmoszféra, animáció).
Az ismeretek ellenõrzésének módja: A félév során szabadon választott gyakorlati feladat értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az értékelés a féléves munka, a gyakorlati feladat megoldása és az elméleti ismeretek számonkérése alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a félév során megismert technikai eszközök mûködési elvének ismerete, az eszközök készségszintû, üzembiztos használata.
Oktatási módszerek: A foglalkozásokon gyakorlati példák alkalmazásán, közös és egyéni feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tantárgy.
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus során szabadon választott témájú és formájú gyakorlati feladat egyéni megvalósításához az oktató a foglalkozásokon, konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget. A tananyag elsajátításához szükséges a hallgató önálló gyakorlati munkája.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szabadon választott témájú és hosszúságú filmetûd elkészítése, hanganyaggal.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A kiadott feladatokat a tervezéstol a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a mûvészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként):  
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A kortárs és egyetemes filmmûvészet alkotásainak ismerete, figyelemmel kisérése.
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia tanszék vágóstúdiójának eszközei.