A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Fotó alapismeretek
A tantárgy rövidített címe: Fotó 1.
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Bakos Gábor, Zalka Imre
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen elõírt /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
1-2
Képzési idõ hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium /aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga/
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus a fotográfiai alapismeretek elsajátítását szolgálja. Követelmény a fekete-fehér fényképezés alapjainak elméleti és gyakorlati elsajátítása, egy gyakorlatban kivitelezett feladat (ff. film sajátkezû kidolgozása, kontaktolása, ff. nagyítások készítése stb.) elkészítése a tervektõl a megvalósulásig.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Gyakorlati feladat megoldása, illetve félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások, illetve az elméleti vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az elõadásokon érintett területek, alapelvek, gyakorlati tapasztalatok készségszintû alkalmazása gyakorlatban.
Oktatási módszerek: Az elõadásokon az elméleti részeken túl gyakorlati példák alkalmazásán és feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az elõadásokon említett elméleti anyag és a gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni alkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek begyakorlásához. Javasolt a kurzus teljesítéséhez szükséges mû kivitelezése mellett a további gyakorlás, az órákon érintett területeket alkalmazó gyakorló feladatok végzése is.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy, a félév során tanulmányozott területeket érintõ és a gyakorlati tapasztalatokat aktívizáló mûvet készítenek el. A mû elkészítésének folyamatát a félév elején megadott tematika és a folyamatos konzultáció által is kiváltott személyes igény és érdeklõdés teheti mélyebbé.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A felsõbb éves egyéni gyakorlati munkához szükséges alapismeretek elsajátítása.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus a fotográfiai alapismeretek elsajátítását szolgálja, egy szemeszter idõtartamú.
Az oktatott fõbb területek:
  Camera obscura;
  optikai képalkotás;
  kisfilmes fényképezõgép mûködése, felépítése, részei;
  kétaknás fényképezõgép muködése, felépítése és részei;
  zársebesség és fényrekesz összefüggései;
  mélységélesség;
  fekete-fehér felvételi anyagok felépítése, mérete és az érzékenység;
  fekete-fehér pozitív anyagok kidolgozása;
  fekete-fehér hívó és fixir összetétele, mûködése;
  fekete-fehér negatív és pozitív anyagok utómunkálatai;
  a halványítás és gyengítés folyamatának ismertetése;
  fotóanyagok jelleggörbéjének (gradáció) ismertetése.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Dr. Sevcsik Jenõ és Hefelle József: Fényképészet, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980
  Morvay György – Szimán Oszkár: Fotozsebkönyv, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1965
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A tanszék fotólaborjának eszközei.