A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: A fény és az optika által létrehozott kép rögzítésének története – Fotó mesterség
A tantárgy rövidített címe: Fotótörténet – Fotó mesterség
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Gadányi György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
3-4
Képzési idõ hetente: 2 óra elõadás
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: Alapfokú fotó és laborgyakorlat
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium /aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga/
 
Tanulmányi követelmények: Az elõadásokon bemutatott speciális felvételi technológiák ismerete, használata.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Az elkészült egyéni munkák bemutatása, illetve beszámoló az elsajátított ismeretekrõl.
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgán nyújtott teljesítmény színvonala alapján.
Vizsgakövetelmények: Az elõadásokon bemutatott speciális technológiák elméleti és gyakorlati ismerete.
Oktatási módszerek: Az elõadásokon a klasszikus technikai médiumok speciális eszközei, felvételkészítési módszerei kerülnek bemutatásra, melyek egy részét a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálhatják. Vetítéssel kísért elõadás (történet), közös fotógyakorlatok (mesterség).
Javasolt tanulási módszerek: Aktív részvétel a bemutatókon, a tanult módszerekkel való egyéni kísérletezés, gyakori konzultációk a szaktanárral.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: A fotómesterség gyakorlatok speciális eszközöket igényelnek, így csak a közös foglalkozásokon gyakorolhatóak.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Speciális felvételkészítési technikák megismerése.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A klasszikus fotográfia, filmezés speciális felvételkészítési technikáinak elsajátításával a hallgatók olyan tudás birtokába kerülnek, melyet a digitális technológiát használva is kamatoztatnak. A klasszikus felvételkészítési módszerek, speciális objektívek, nyersanyagok használata olyan látásmódot, gondos tervezést igényel, mely a digitális trükkök, szimulációk készítéséhez is nélkülözhetetlen. A kurzus tehát olyan gyakorlati tapasztalatok elsajátítását szolgálja, melyek a médiamûvészet gyakorlati mûveléséhez nélkülözhetetlenek.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A gyakorolt technológiák függvényében a kurzusvezetõ által biztosított, félévente változó aktuális háttéranyag.
  Simonyi Károly: A fizika kulturtörténete
  Barabás – Gróh: A fényképezés kézikönyve
  Escher Károly: Riportfényképezés
  Fotómûvészet címû folyóirat 1979-1980-1981-1982-es évfolyamai
  Gadányi Gy. Fotótörténeti írásai
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A foglalkozások eszközeit az Egyetem nem tudja biztosítani, az oktató biztosítja használatukat.