A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Anatómiai Halhatatlanság
A tantárgy rövidített címe: A XX. (XXI.) század mûvészete.
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: St.Auby Tamás
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen elõírt /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 6
Képzési idõ hetente: 2 óra elõadás és x óra konzultáció
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar, angol, francia.
Tanulmányi elõkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): a jelenléti ív aláírásának ellenõrzése
 
Tanulmányi követelmények: az adott “témák” különbözõ médiumokban történõ feldolgozása, illetve az elõadásokon említett mûvészek és mûvek jellegzetességeinek és az ajánlott mûvészeti vonatkozású irodalom ismerete
Az ismeretek ellenõrzésének módja: szóbeli- és/vagy írás-, és/vagy “mû”-beli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakításának módja: az adott tanulmányi témák iránti érdeklõdés foka, az önálló mûvészeti tevékenység értéke, illetve a diák szociális helyzetének minõsége által meghatározott közös nevezõ alakítja az osztályzatot.
Vizsgakövetelmények: Az elõadásokon látott és hallott információkkal kapcsolatos összegzõés dialógusképes értékelõ vélemény szükséges.
Oktatási módszerek: elõadások (gyakran a netrõl kivetített mûvekkel példálózva), mûelemzések, feladatok kijelölése: az elõadásokon felmerült vagy keresett/talált témák mûvészeti eszközökkel történõ egyéni/kollektív feldolgozása
Javasolt tanulási módszerek: múzeum-, galéria-, könyvtár- és netlátogatás, ön- és távképzés, a tanszéki tevékenységekben való résztvétel
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: általában félévenként egyetlen adott téma kidolgozása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: bármely médiummal vagy intermédiummal való kísérletezés

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

tudatosítani és kiterjeszteni a mediális és intermediális lehetõségek körét
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A medialitás és az intermedialitás fogalmának mítikus, teológiai, filozófiai, szociológiai, esztétikai, etikai, mûvészeti és nem-mûvészet-mûvészeti vonatkozásainak elemzése. A mûvészet és a nem-mûvészet-mûvészet funkciójának elvi és gyakorlati megközelítése és átélése. A következtetések levonása és a célok feltárása.
Témák:
  az ábrázolás mint olyan, az ábrázoló mûvészet, az absztrakt mûvészet, a nem-ábrázoló (non-figuratív) mûvészet, a konkrét mûvészet, a díszítõ mûvészet, az illusztráció, az alkalmazott mûvészet, a mono-, mixed-, multi- és intermediális mûvészet, az avangardizmus, a neo-avangardizmus, az akcionizmus, a happening és environment, a performansz és installáció, a Fluxus, a concept art és a conceptual art, a brend stb.
  Az indivíduális és a kollektív tudat. Hierarchia, anarchia, heterarchia.
  Az ikonolátria és az ikonoklasztázis mítikus eredete, teológiai és politikai stb. vonatkozásai.
  A letelepedett és a nomád kultúrák.
  Kontempláció és akció.
  Kollektív zenehallgatás és kollektív recitaciók. Stb.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A diák egyéni érdekeinek és érdeklõdésének a felismerése és mûvelése a leghelyesebb eljárás. Mindezt termékenyen egészítik ki az általános értékû szövegek, vizuális és auditív mûvek s az aktuális mitologémák tanulmányozása.
Ajánlott irodalom:
  Hamvas Béla: Öt meg nem tartott elõadás a mûvészetrõl
  Mágia Szutra
  M. Duchampról és J. Beuysról szóló tanulmányok.
  Andy Warhol, Henry Flynt, Dick Higgins, Emmett Williams stb. írásai.
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: minden mediális és intermediális eszközre szükség van az egyetemi oktatásban