A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Médiatörténet
A tantárgy rövidített címe: Médiatörténet
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Sugár János
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen elõírt /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 4 félév
Képzési idõ hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium /aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga/
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus médiaelméleti áttekintést ad, a szóbeliség kultúrájától az írásbeliségen át egészen
a technikai médiumok (fotó, film, távközlés, kompjuter, internet, stb.) megjelenéséig. Az elõadások a technikai eszközök társadalmi hatásait, történelmi befolyását is vizsgálják.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Szóbeli vizsga a félév végén.
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgán nyújtott teljesítmény, az esetleg félév közben kiadott írásos feladatok és az elõadások során tanúsított aktivitás alapján.
Vizsgakövetelmények: Az elõadások és a kiadott jegyzetek alapján, a tárgyalt anyag három-négy nagyobb, összefoglaló témájának ismerete. A témákat a hallgatók elõzetesen megkapják.
Oktatási módszerek: Elõadás, esetenként demostrációval.
Javasolt tanulási módszerek: Az elõadások alatt jegyzetelése, az ajánlott irodalom ismerete, témábavágó kérdések megfogalmazása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A technikai médiumok megjelenése nyomán megjelenô és a globális információs társadalom kialakulásában szerepet játszó eszközök, kifejezési formák, jelenségek történeti kontextusba ágyazása és a médiaelmélet központi témáinak és fogalmainak megismertetése.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A Médiatörténet elõadások célja egyrészt módszeres áttekintést adni a közvetettség történetérõl, a megõrzés és terjesztés mindig is létezõ civilizációs technikáiról. A technikai médiumok sokat átvettek a mûvészet funkcióiból, az ábrázolás technikai és objektiv folyamattá vált. Az új médiumok át is alakították a mûvészeti kifejezés formáit, hiszen felszabadulva a mitikus és praktikus funkciók alól, korábban elképzelhetetlen lehetõségeket nyújtanak a mûvészi önkifejezés számára.
Tágabb értelemben az elôadások témája a kifejezési formák folyamatos változása a kultúra történetében, amennyiben a leghatékonyabb (hatásosabb) forma megtalálása mindig is a mûvészi munka egyik fontos eleme volt.
  1. félév
szóbeliség, írásbeliság, közvetítés, korai megôrzési technikák,
könyvnyomtatás, sokszorosítás, mediális hatákonyság,
kép, szubjektiv kép, szerkesztett kép, tudatos látás, képfajták,
  2. félév
technikai kép, fényképezés, sokszorosítás, másolat,
film kezdetek: filmnyelv, cenzúra történet
a sebeség kultusza, technikai optimizmus, elektromosság,
  3. félév
szöveg-, hang-, kép-továbbítás, film, tv, videó,
nyilvánosság, nyilvános képek, televízió
  4. félév
kibernetika, computer, interface, virtualitás, hálózat, hacker etika, hipertext, multimédia, interaktivitás, vizualizálás, hypermedia
test, privátszféra, kód, identitás,komplexitás, kapitalizmus, mûvészet
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Hipertext és multimédia,
Artpool, 1996 ISBN 963 03 6351 8
  Buldózer, Media Research, 1997 ISSN 1417-6033
  Digitális identitás,
Media Research, 2000 ISBN 963 00 3554 5
  jegyzetként szolgáló saját publikációk:
  Az öntudatos kéz, in: Exsymposion, 2000
  Szolidaritás a kontextussal,
A hatékonyság határai, in: Korunk
  Emigráció a festészetbe, in: Új mûvészet, 99 feb.
  Film és képzômûvészet, in: Balkon, 98
  Paradigma váltás interruptus, in: Buldózer, 97
  Kronológia és utószó,
in: Hypertext és multimédia, Artpool, 96
  Beszélgetés John Perry Barlow-val, Mancs 96/5
  Beszélgetés Peter Lamborn Wilsonnal, ÉS 96/29
  Beszélgetés Brian Springerrel, ÉS 96/34
  Mûvészet a jelenben, Polifónia katalógus
  A végtelen snitt, Café Babel 93/2
  A történelem ára, HVG 26.
  A szándékosság sorsa a kétdimenziós mozgóképek mûfajában, in: F.I.L..M., Képzôm. Kiadó, 1991
  Szentkép, in: Új képkorszak határán,
Számalk kiadó, 1989
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: tábla, diavetítõ, videóprojektor