A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Hogyan készítsünk mûtárgyakat
A tantárgy rövidített címe: Mûtárgykészítés
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Sugár János
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen elõírt /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 4 félév
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
1-4
Képzési idõ hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: a 2. félévhez fotó alapismeretek, a 3. és 4. félévhez videótechnikai ismeretek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy /aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga/
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus az elsõ félévben az alkotómunkához elengedhetetlen objektív és kritikus figyelem kialkítását célozza, a második félévben dramaturgiai, a harmadik és negyedik félévben pedig képnyelvi ismeretek és tapasztalatok szerzése a cél.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Beszélgetés.
Az osztályzat kialakításának módja: A mûtermi munka során tanúsított aktivitás, a kiadott feladatok elvégzése.
Vizsgakövetelmények: A kiadott feladatok elvégzése, aktivitás.
Oktatási módszerek: Mûelemzés, klaszikus video art mûvek és a hallgatók által készített munkák, valamint a kiadott feladatokra készült munkák közös elemzése a radikális interpretáció technikájával.
Javasolt tanulási módszerek: A mûtermi gyakorlatokon való részvétel, a felvetett témák önálló kutatása (könyvtár, internet), a javasolt olvasnivalók ismerete, új témák felvetése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Alkotómunka különféle technikákban a rajztól a videóig.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Az önálló alkotómunkához elengedhetetlen flexibilis gondolkodás és figyelem elsajátítása.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1. félév
ambiciótisztázás, gyûjtõmunka, fiktív életrajz írás
  2. félév
narratív fotó tervezése,
  3. félév
videó-nyelvi gyakorlatok,
  4. félév
videó tervezés és kivitelezés,
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere (Gondolat, Bpest., 1987)
  Jean-Paul Sartre: A szavak
(Európa zsebkönyvek 249. Bpest., 1982)
  Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz
(Imago, Corvina, Budapest., 1988)
  Roland Barthes: Mitológiák (Európa, Bpest., 1983)
  Wilenski: Modern francia festõk (Corvina, Bpest., 1976)
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: tábla, diavetítõ, számítógép, projektor