A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Rajz + - (Rajz plusz mínusz)
A tantárgy rövidített címe: R+-
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Bakos Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen elõírt /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
1-2
Képzési idõ hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): aláírás /aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga/
 
Tanulmányi követelmények: A hallgatók részére követelmény, hogy a szemeszter során megadott és elvégzett feladat/ok mentén és a folyamatos konzultációk segítségével derítsék ki személyes és mesterséges elvárásoktól, sémáktól mentes valódi viszonyukat a rajz médiumával kapcsolatban.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Gyakorlati feladatok megoldása, illetve a folyamatos, személyes és kollektív konzultáció.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a feladatok megoldása során nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: Folyamatosan végezhetõ és alakítható feladatok kiadása. Folyamatos, lehetõleg kellõ hosszúságú, személyes és kollektív konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos feladatvégzés. Részvétel a személyes és kollektív konzultációkon.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként több, a gyakorlati, esztétikai és személyes tapasztalataikat aktívizáló mûvet készítenek el. A mûvek elkészítésének folyamatát a félév elején megadott tematika és a folyamatos konzultáció által is kiváltott személyes igény és érdeklõdés teheti mélyebbé.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A rajzi médiummal valamilyen módon kapcsolatos, a felsõbb éves munkához szükséges, személyes irányok meglelése. A rajz médiumával összefüggõ rögzülések, sémák, mesterséges elvárások felszámolása.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tantárgy nem vállalkozik se többre, se kevesebbre annál, hogy a hallgatók leljék meg személyes, mesterséges elvárásoktól, sémáktól mentes valódi viszonyukat a rajz médiumával kapcsolatban. Az érintett területek a szabadkézi rajztól a sablonkészítésen keresztül a számítógépes rajzig terjednek.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: