A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Technikai médiumok elmélete I.
A tantárgy rövidített címe: Technikai médiumok elmélete I.
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Tillmann József A.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen elõírt /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 4
Képzési idõ hetente: 2 óra elõadás
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium /aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga/
 
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenõrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények: A kurzus résztvevoi félévzáró dolgozattal adnak számot tanulmányaik eredményérol. A dolgozat egy a tárggyal összefüggo esszé-kérdés kidolgozásából, valamint tesztkérdésekbol áll.
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A kurzus célja a hagyományos és technikai médiumok “természetének”, fizikai és metafizikai vetületeinek sokoldalú megvilágítása. A kurzus megismertet a médiumelmélet klasszikus (McLuhan, Flusser) és kortárs teoretikusainak (Virilio, Kittler ) elméleteivel; áttekintést nyújt a médiumokkal kapcsolatos - filozófiai, szociológiai és muvészetelméleti - problémákról. Elemzésre kerülnek a muvészet hagyományos és modern közvetítoi (archívum, múzeum, galéria), valamint a médiumot reflektáló és a médium-problematikát tematizáló klasszikus modern és kortárs muvek. A közegek és közvetítok jellegét és muködését feltáró filozófiai és médiumelméleti megközelítések elmélyíthetik mindennemu muvészi alkotótevékenység létrejöttének és hatásának megértését.

 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Témakörök:
  "A világ közelebb van mint gondolná. "
A médiumok és a médium paradoxona
  Musica mundana
A mindenség médiuma. A zene médiumelmélete.
  A mediator és mediumok.
  Megalitok és monolitok.
A medium fizikája és metafizikája.
  Homo pictor'
Kép, képimádat, képkritika
  Strange Angel (Laurie Anderson),
avagy a perzsa posta és az angelogia .
  A Gutenberg-galaxis (McLuhan)
  A fénykép ontológiája (A.Bazin)
  A képvilág és A világkép kora (Heidegger).
  Táv, távlat, távközlés.
  Dromológia. A médiumok sebessége
  A technikai kép univerzuma felé ( Flusser)
  'Angelus astronauticus' (Virilio)
  A tévébe tekinto Buddha és a modern muvészet médium-reflexiói.
  Inter media
Az alkotó mediális pozició.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

André BAZIN : A fénykép ontológiája.
In: A.B.: Mi a film? Osiris, Bp, 1995, 1999.;
In:
Médiatörténeti Szöveggyűjtemény
(Szerk.Peternák M.) Bp.1994.
a hálón : www.c3.hu

 

Vilém FLUSSER : A fotográfia filozófiája.
BAE-Tartóshullám, Bp.1990.
-Képeink.
In: Médiatörténeti Szövegyujtemény I.;
2000
1992/2.
-Az új képzelôerô
Athenaeum
1993/4
összes magyarul megjelent írása a hálón : www.artpool.hu/Flusser/Flusser.html

 

Martin HEIDEGGER : A világkép korszaka.
Vigilia
1980/3.

 

Detlef B. LINKE : Az agy az üzenet, nem a médium
2000 1999/11
a hálón : www.c3.hu/~tillmann

 

Marshall McLUHAN : A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte.
Bp., 2001.
- Understanding Media.
McGraw Hill, 1964.

 

TILLMANN J.A.: Távkertek. A nyugalom tengerén túl. Kijárat Kiadó, Bp. 1997.
a hálón : www.c3.hu/~tillmann
- A megalit, avagy a nagy attraktor. A médium metafizikája
2000
01/2
- Az eltunés sebessége.
In: Szigetek és szemhatárok , Holnap Kiadó, 1992.

 

Paul VIRILIO: Ezredvégi beszélgetés.
In: Monory M. András - Tillmann J.A.: Ezredvégi
beszélgetések .
Bp.1998.; 2000.
a hálón : www.c3.hu/~tillmann
- Beszélgetések P.V.-val
a hálón : www.c3.hu/~tillmann/forditasok

 

BULDóZER . Médiaelméleti antológia
(Szerk. Ivacs Á. - Sugár J.) Media Research, Bp. 1997.
a hálón :www.mrf.hu

 

Médiatörténeti Szövegyujtemény I.
(Szerk.Peternák M.) Bp.1994.
a hálón : www.c3.hu

 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: