A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Analóg videótechnikai alapismeretek - utómunka
A tantárgy rövidített címe: videó 2
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Tálosi Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 1
Képzési idõ hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: videó 1
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus célja az analóg videóstúdió berendezéseinek önálló használatához és a videóanyagok szerkesztéséhez szükséges technikai és elméleti ismeretek elsajátítása. Követelmény a kurzus során kiadott gyakorlati feladatok önálló megvalósítása.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: A félév során megoldott gyakorlati feladatok értékelése, kollokvium a félév végén.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a féléves munka, a gyakorlati feladatok megoldása és az elméleti ismeretek számonkérése alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a félév során megismert technikai eszközök mûködési elvének ismerete, az eszközök készségszintû, üzembiztos használata.
Oktatási módszerek: Az elõadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, közös és egyéni feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus során kiadott gyakorlati feladatok egyéni megvalósításához az oktató a tanórákon, konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget. A tananyag elsajátításához szükséges a hallgató önálló felkészülése, az ajánlott irodalom megismerése mellett javasolt a gyakorlati feladatok ismétlése, a készülõ videóanyagok javított változatainak ismételt elkészítése konzultációk alapján.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: az órákon elhangzott témákban önálló tervek alapján videofelvételek készítése

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A kiadott feladatokat a tervezéstõl a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a mûvészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az analóg videóstúdió technikai felépítése és mûködési elve, a készülékek rendeltetése
  A stúdió berendezéseinek összekötése és mûködtetése, külsõ készülék csatlakoztatása
  Videó utómunkálatok a gyakorlatban, szerkesztés egy bejátszómagnóval, vezérlõvel
  A képkeverõ mûködése elve, lehetõségei és használata
  Szerkesztés két bejátszómagnóval, vezérlõvel és képkeverõvel
  A videófelvételek hangja, hangbeszúrás, hangkeverõ használata
  Mûsorszórás, elektronikus képtovábbítás, a televízió mûködési elve
  Televízió és videókészülékek újabb típusai, szabványok
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb): Szûcs Pál: Video kézikönyv (OMIKK 1985)
  Barna Tamás: Videotechnika a gyakorlatban (Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988)
  Vagyóczky Tibor: Kézikönyv alkotóknak (Magyar Operatõrök Társasága ISBN 963 00 9213 1)
  Médiatechnika folyóirat (Soltész reklám Kft. ISN: 1585-3020)
  Sztereó folyóirat (Soltész reklám Kft. ISSN: 1218-8026)
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia tanszék analóg stúdiójának eszközei