Intermédia szak - szakmai gyakorlati kurzusok

A szakmai gyakorlat célja az egyes kifejezési eszközök lehetőséginek megismerése majd az eszközök művészi célú használata egyéni munkaprogram szerint, illetve mesterek, konzulensek irányításával. Az alapvető tradícionális művészi technikák fakultatív megismerése. Az új médiumokkal kapcsolatos technikai alapok kötelező elsajátítása. A szakmai gyakorlati munka értékelése a féléves munka bemutatását követő gyakorlati jegy.

Az alábbi kurzusokhoz szemeszterenként meghirdetett további szakképzési modulok kapcsolódnak. A kreditrendszerű kurzusbeosztás, illetve a részletes tantárgyi programok leírása az aktuális oktatási rendet leíró oldalon található.
Műtermi gyakorlat
Egyéni alkotómunkán, és személyre szabott szaktanári konzultáción alapuló műhelymunka a szak tanárai és meghívottak vezetésével. A gyakorlati órák a műtermi foglalkozások részei, ugyanígy részben a hallgatói labor és stúdióhasználat, egyéni munkaprogram és feladatok szerint.

Alkotó elemzés I-II.
Vezeti: Peternák Miklós
Az alkotó elemzéslényegét kreatív gyakorlatok és alkotásminták adják, melyek közös műtárgyelemzés, műhelymunka során illetve szerencsés esetben workshop-szerű formában valósulnak meg. Mivel bevezető jellegű foglalkozásról van szó, az adott szemeszterek tematikáját jelentős mértékben meghatározza az adott évfolyam hallgatóinak ismeretanyaga, érdeklődése, még inkább hiányosságai. Általánosságban: a kurzus azt vizsgálja, hogy mire jó a műelemzés, mit és hogyan ismerünk meg egy-egy művet elemezve s hogyan hasznosíthatók ezek az ismeretek az alkotómunkában. A kurzus során változó kérdésfelvetéseket használunk munkahipotézisként egy olyan szemlélet tudatosításához, mely a műből indul ki, mindenekelőtt a művet veszi figyelembe és célja, hogy a műhöz jusson el. Fontos annak felismerése, hogy a műalkotások megértése út lehet a megismerés felé, másként fogalmazva: a műalkotás a még nem ismert irányába nyitott kapu, melynek belátása éppúgy segítheti egy adott mű befogadását, mind új művek létrehozatalát. Általában a hallgatók előtt kevéssé ismert műformákkal foglalkozunk, a szemeszterek gyakran tematikusak, visszatérő elemekkel (médiaarcheológia, experimentális film, videóművészet, tudomány és művészet viszonya).

Hogyan készítsünk műtárgyakat I-II.
Vezeti: Sugár János
A kurzus az elsõ félévben az alkotómunkához elengedhetetlen objektív és kritikus figyelem kialkítását célozza, a második félévben dramaturgiai, a harmadik és negyedik félévben pedig képnyelvi ismeretek és tapasztalatok szerzése a cél. Mûelemzés, klaszikus video art mûvek és a hallgatók által készített munkák, valamint a kiadott feladatokra készült munkák közös elemzése a radikális interpretáció technikájával.

Rajz I-II.
Vezeti: Bakos Gábor
A tantárgy nem vállalkozik se többre, se kevesebbre annál, hogy a hallgatók leljék meg személyes, mesterséges elvárásoktól, sémáktól mentes valódi viszonyukat a rajz médiumával kapcsolatban. Az érintett területek a szabadkézi rajztól a sablonkészítésen keresztül a számítógépes rajzig terjednek.

Videó I-IV.
Vezeti: Tálosi Gábor
A kurzusok célja az analóg videóberendezések, kamerák, szoftver- és hardvereszközök önálló használatához, illetve videóanyagok forgatásához, szerkesztéséhez szükséges technikai, elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A kiadott feladatokat (projekteket) a tervezéstõl a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a mûvészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára.

Fotó I-II.
Vezeti: Bakos Gábor és Zalka Imre
A kurzus a fotográfiai alapismeretek elsajátítását szolgálja. Követelmény a fekete-fehér fényképezés alapjainak elméleti és gyakorlati elsajátítása, egy gyakorlatban kivitelezett feladat (ff. film sajátkezû kidolgozása, kontaktolása, ff. nagyítások készítése stb.) elkészítése a tervektõl a megvalósulásig.

Fotótechnikai gyakorlatok I-II.
vezeti: Gadányi György
A klasszikus fotográfia, filmezés speciális felvételkészítési technikáinak elsajátításával a hallgatók olyan tudás birtokába kerülnek, melyet a digitális technológiát használva is kamatoztatnak. A klasszikus felvételkészítési módszerek, speciális objektívek, nyersanyagok használata olyan látásmódot, gondos tervezést igényel, mely a digitális trükkök, szimulációk készítéséhez is nélkülözhetetlen. A kurzus tehát olyan gyakorlati tapasztalatok elsajátítását szolgálja, melyek a médiamûvészet gyakorlati mûveléséhez nélkülözhetetlenek.

Hagyományos filmkészítés
vezeti: Rigó Mária
A kurzus a klasszikus 16 és 35 mm-es filmvágási eljárások elsajátítását szolgálja. A technikai ismeretek mellett a vágás kreatív, alkotó jellegének kibontását erõsíti. Cél a képanyag és a hanganyag egyidejû, újszerû felhasználása (dialóg, zene, zörejek, atmoszféra, animáció).

Számítógéptörténet
vezeti: Szegedy-Maszák Zoltán
A kurzus a számítógépek muködésével kapcsolatos alapismeretek elsajátítását célozza. Az elôadásokon történeti és gyakorlati példák segítik a számítástechnikai alapfogalmak megértését. Automaták története az ókortól napjainkig, a számológépek fejlôdése a logika/matematika fényében, az elektronikus számítógép fejlôdése, a hardver és szoftver fejlôdéstörténete, operációs rendszerek története, programnyelvek-programozói felületek fejlôdése, a jelen hálózati- és számítógépes környezet kifejlôdésének története.

Webtervezési alapismeretek
vezeti: Fernezelyi Márton
A kurzus az on-line publikáció technikai alapismereteinek elsajátítására szolgál. A hálózat és a hypermédia létrejöttének okai és története, az internet és a WWW története, az interneten használható alkalmazások, elektronikus levelezés, FTP, Telnet, a HTML története és korszeru alkalmazásai, browserek/alkalmazói programok, a Streaming media/VRML/JAVA/JavaScript alkalmazások elôtörténete és lehetôségei.

Programozás-technika I-II.
vezeti: Fernezelyi Márton
A kurzusok célja az interaktív multimédia alkalmazások(hálózati mûvészeti alkotások, installációk, CD-ROM-ok) tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges alapismeretek átadása. A hallgatók egyszerûbb gyakorlati alkalmazások kivitelezésén keresztül szerzik meg a korszerû programozási környezetek, script-nyelvek, fejlesztôkörnyezetek használatához nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat.

Dtp alapismeretek I-II.
vezeti: Bakos Gábor
A kurzus a számítógépes tervezési alapismeretek elsajátítását szolgálja. Követelmény a nyomtatott és elektronikus publikációk látványterrvezésének, grafikai és multimédia szerkesztésének gyakorlati elsajátítása, egy gyakorlatban kivitelezett feladat (dtp anyag, weboldal, multimédia alkalmazás arculata stb.) elkészítése a vázlatoktól a megvalósulásig, az egyes munkafázisok, illetve a felhasznált szoftverek, felhasználói programok készségszintû ismerete.

Multimédia I-II.
vezeti: Langh Róbert
A kurzusok a számítógépes felhasználói alapismeretek elsajátítását szolgálják. A kurzuson a hallgatók a digitális kép/hang/mozgókép és multimédia anyagok szerkesztését, illetve azok összetett alkalmazásokban való felhasználását tanulják meg. Követelmény egy gyakorlatban kivitelezett mû (animáció, multimédia alkalmazás) elkészítése.

Kreatív számítógépes gyakorlatok
vezetik: Fernezelyi Márton, Langh Róbert, Szegedy-Maszák Zoltán
Szakképzési modul, melynek célja, hogy az egyedi technikai megoldásokat igénylô hallgatói munkák (installációk, komplex internetes, multimédia alkalmazások) megvalósításához kereteket biztosítson. A félévente változó tematika az éppen aktuális technikai újdonságok gyakorlati alkalmazását teszi elsajátíthatóvá, beépíthetôvé a hallgatók mûveibe. Követelmény összetett, technikai értelemben is innovatív projektek kezdeményezése és megvalósítása.

|