INTERMEDIA
Hungarian Academy of Fine Arts, Intermedia Department
H-1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Tel. (36-1) -3421738; Tel/fax (36-1)3427918

http://www.intermedia.c3.hu
e-mail:
intermedia@c3.hu

 

Az Intermedia feladata a művészképzés kiterjesztése olyan műformák és művészeti technikák felé, melyek a 20. századi képzőművészetben jelentek meg először, s melyeknek a magyarországi felsőfokú, intézményes művészképzésben nem volt hagyománya (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, hálózati művészet, interaktív multimédia, installációs-, environment és akcióművészet, új kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek).
Cél a művészet funkcióváltásának tudatosítása mellett felkészítés egy aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban, s ezen túl a kognitív (megismerésre kész) művészi magatartás kutatása és támogatása.
A tanszék és a szak más, hasonló európai vállalkozásokkal szinkronban, de a helyi sajátosságokra alapozva fejlődött ki. Indulása idején a legfőbb magyarországi (s egyúttal közép-kelet európai) jellegzetesség az a lényegében példa nélküli folyamat volt, mely egy csődbe jutott rendszer és gazdaság átállítását, átprogramozását kísérelte meg működő társadalommá. Ez a folyamatos, előre nem látható problémákkal terhes időszak művészi szempontból azért érdekes, mivel szükségessé teszi a váratlan aktivitásra való készség kifejlesztését, mint alkotói magatartást. A művészet kiterjesztett illetékességi köréből adódóan az intermediális és interdiszciplináris felkészültség szinte elengedhetetlen a kulturális tradíciók és a mindig váratlanul, észrevétlenül érkező új aktuális viszonyának kialakításához.
Az intermedia szak öt éves művészképző, melynek centrumában az új médiumok művészi használata s elmélet/gyakorlat, tudomány, technika és művészet egységben látására törekvő szemlélet áll. Így nem preferál egyes művészi technikákat, műfajokat, szemléletmódot, viszont törekszik arra, hogy bármely irány bármely másik viszonylatában értelmezhető, tanítható, művelhető legyen.
Az intermédia iden tíz éves éppúgy, mint a Kunsthochschule für Medien Köln, s e véletlen (?) egybeesen és a meglévő kapcsolatokon túl több szemlélet- és programbeli hasonlóság szólt amellett, hogy ezen időszakasz lezárulásakor közös rendezvények formájában kíséreljük meg jelezni e rokonságot. A budapesti Intermédia Tanszék öt hallgatója mutatkozik be július elején Kölnben, míg a kölni médiaiskola projektjeit augusztus-szeptember folyamán láthatja majd a magyar közönség.
Ami szemléletben közös lehet, nyilvánvalóan az elmúlt évtizedek műveszeti fordulatainak lényegéből és értelmezéséből következik.
Ami a 20. század művészetében új, az nem elsősorban tárgykészítésre tör, hiszen - könnyű belátni - olyan szintű eszközváltás, téma- és funkcióváltás, közönség és módszerváltás lett annak az eredménye, hogy a művészek minden lehetséges, művészi kifejezésre alkalmas eszközt és eljárást birtokba kívántak venni, mely a művészeket a társadalmi lét perifériájáról, a kuriózumok, wunderkammer és elefántcsontorony szintjéről a közbeszéd és közgondolkodás centrumába vonta, ennek megfelelő felelősséget is akasztva a nyakukba. E folyamat bizonyos értelemben a múzeumok és akadémiák válságához, de semmiképp nem a művészet válságához vezetett: az átalakuló intézményrendszer progresszív része virtualizálódott, utat talált a hálózatokhoz, s ott megtalálta ismét az új művészet pártfogását.
Az interaktív, nem lineáris kommunikáció, az információ új értelmezése mellett és ezzel a folyamattal kölcsönhatásban a tradícióhoz, a kultúra teljességéhez való viszony döntő módon változott meg. Létrejött, hozzáférhetővé vált például a művészet történeti képe és a leírására, értelmezésére, kezelésére alkalmas fogalmak, éppígy hozzáférhetővé váltak egymás számára a térben és időben korábban elszigetelt, eltérő kultúrák, hagyományok, sémák, beszédmódok és szokások.
Tudjuk, a művészet sajátja az érzéki szféra, de ma már nem kizárólagosan: ahogy közelít ehhez a tudomány, és veszi birtokba a korábban egyértelműen művészeti fennhatóság alá sorolt területeket, úgy tanulja meg, veszi át, sőt újítja meg a művész a korábban csak tudományból ismert módszereket, létformákat: a kísérletet, kutatást, analitikus és szintetikus eljárásokat, a megfigyelést, következtetést, adatgyűjtést és értelmezést, programozást, interdiszcipliaritást.
A technikai médiumok megjelenése az élet minden területén alapvető változást jelent a kulturális-művészi munka szempontjából. A művészeknek új és más típusú tudásra van szükségük, hogy megfelelhessenek a társadalom által elvárt művészeti funkcióváltásnak. Az interaktív és multimediális információ-közlés és megjelenítés egyszerre követeli meg az információ tartalmi és formai alakítását, mivel itt arról van szó, hogy bármely diszciplináris forrásból származó alapanyagot megfelelően strukturált és érthető audió-vizuális egységgé kell szervezni egy nem-lineáris rend szerint. Megszületik a jelentésdizájn mint autonóm művészi tevékenység, mivel a formaadás nem egy dekoratív, művészies modort, hanem a tartalmak mély, funkcionális megértését követeli. Ezen anamorfózis metódusai még nem alakultak ki, s az önálló művészi munka szolgálja e mintapéldák előhívásának egyedül értelmes közegét.

Peternák Miklós