Sarat Maharaj
Ismeretlen 4 dimenziós tárgyhoz készült befejezetlen vázlat

0000 Sokan közülünk úgy gondolják, hogy éveken keresztül "művészeti kutatást" végeztünk, anélkül, hogy ezt így neveztük volna. De bárhogyan is gondoljuk, nem kerülhetjük meg a kérdést, hogy a kortárs képzőművészeti gyakorlatban és oktatásban mit is értünk "kutatás" alatt.

0001 A mindennapi szóhasználatban a "művészeti kutatás" igen tág fogalom, egy idomtalan lehetőséghalmaz, amely megóv attól, hogy a kutatást kizárólag az akadémiai-intézményes mentén határozzuk meg. Ez azt jelenti, hogy egyediségére koncentrálva, a tudástermelés folyamatában megmutatkozó módszereinek a különbözőségét próbáljuk formába önteni.

0002 Kitérő: Aby Warburgnak a "tiszta ész szerűtlenség hiánya"-ként leírható kísérletei annak a "név nélküli tudománynak" a területét jelölik ki, amely Beckett-tel szólva több a "megnevezhetetlennél", mivel módszereit minduntalan újra kell definiálnia.

0003 A művészeti kutatás "work in pregross", ahol a Joyce-i "pregross" azt jelzi, hogy a terv sosem teljesedik ki, mindig megreked egyfajta "előkészületi" stádiumban. Eljárásai nem teljesen beilleszthetők az uralkodó akadémiai közegbe. (...)

0005 Kínos dolog a Művészet, Kutatás és hasonló fogalmakkal dobálódzni, feltehetőleg kevés tudós érezné magát megkönnyebbülten azoktól a fogalmaktól, amelyekkel tevékenységüket illetjük. Kijózanító felidéznünk, hogy a huszadik században az "egységes" tudományos módszer alkalmazhatóságát hevesen vitatták, aminek eredményeképpen a "tudomány" égisze alatt számtalan különböző gyakorlat, ellentmondó modell és kritérium ütközött, mielõtt Karl Popper megalkotta a kritikai racionalizmust, a haladás és igazság összesítő narratíváját. Kritériumainak szigorítása azt a mulatságos helyzetet eredményezte, hogy amennyiben azokhoz ragaszkodtak volna, egyre kevesebb tudományos tevékenység jöhetett volna egyáltalán létre. Lakatos Imre a dolgokat vizsgálható "kutatási programok"-ra leosztva a témát kevésbé átfogó módon kezelte, Lyotard metanarratíva-kritikája egy nem-elhasonuló helyesbítés - tanmese azon tendencia elbátortalanítására, amely a Mûvészet/Tudomány-szerû Nagy Kategóriák mentén a "művészeti kutatás" egyetlen igaz módszerére vadászik.

0006 Popper óta a "tudományos módszerre" talán sikerül kevésbé abszolutista módon tekintenünk, olyan vállalkozásként szemlélve, amely folyamatos vizsgálódás és változás tárgyát képezõ kijelentéseket, szabályokat és változó modelleket vet fel. Ez egyfajta nominalizmus, amely a tudományos konvencionalizmussal szembesül, és amelynek képi változatát Duchamp teremtette meg valószínűleg Poincaré által inspirálva.

0007 A kilencvenes évek vitáiban a művészeti kutatás beazonosítását sokan úgy kísérelték meg, hogy egyszerűen beilleszthetőnek tekintették a kantiánus háromdimenziós fogalmi rendszerbe, mintegy a megállapodott adat és tudáshalmazban teret kívánó későn érkező jövevényként. (...)

0010 E háromdimenziós tudásmodellek megdöntési kísérleteinek nem kevés köze van Feyerabend "dadaista episztemológiájához", aki a tudományt egy anarchikus vállalkozásnak tekintette.

0011 Szerinte ebben a tudományfelfogásban a művészetből kölcsönzött megközelítési módok jutnak érvényre, a "dada" számos kortársművészeti gyakorlatnak azon jellemző képességét jelöli, amely "önépítő-önvisszavonó" modellek felvetésében nyilvánul meg, és amely a nominalista fogalmi konformizmus ellenében hat. Bár néhány akadémiai körben megkíséreltek határt vonni a művészeti praxis és gyakorlati tervezés között, elfelejtve, hogy ez ellentmond a kreativitás jellegének, olyan kanonikus alkotók, mint Cézanne, Matisse, Picasso, Duchamp, saját művészetüket többé-kevésbé kutatásként határozták meg, amibõl kifolyólag a háború utáni kulturális térben a "kutatás" egy megingathatatlan, önreflexív, önszétszerelő negyedik dimenzióvá vált.

0012 i. A vizuális művészetet, mint tudástermelést meg kell különböztetni nemcsak a "tudás-átviteltől" (knowledge transfer), hanem a "tudásgazdaságtól" is, a kommunikációs médiahálózatoktól, info-infrastrukturáktól, amelyek szorosan összefüggenek az adatvédelemmel és -kontrollal egészen a genetikai kódok információs feudalizmusáig.
(...)
iii. Hajlamosak vagyunk, a PHD fokozatot zenei területen indokoltabbnak tekinteni azon érv alapján, hogy a zenében a nagyon különböző felfogások mellett jobban meghatározható a kutatás tárgya: hangrendszerek és nyelv összefüggései a diszciplínák változatossága ellenére. Mivel e változatosság a vizuális művészetekben is jelentkezik, felül kell vizsgálni az akadémiai oktatás mibenlétét és tárgyhozkötöttségét. (...)

0013 A vizuális művészet mint tudástermelés a különbözőséggel és ismeretlennel való szembesülést jelenti "művészeti" és "társadalompolitikai" értelemben egyaránt. Ez utóbbi "az idegen leírását", a xenográfiát jelenti, a menedékkeresőét, a menekültét, a törvénytelenét, deportáltét. A másik megismerése etikai kérdés: miként lehetséges anélkül, hogy saját episztemikus keretünket ráerőszakolnánk? Ehhez a gondolkodás-megérzés-tudás más eszköztára igényeltetik, Duchamp paradoxonába illesztve: Képesek vagyunk-e egy olyan műtárgyat készíteni, amely Művészet?
(...)

0014 A tudástermelést nem feltétlenül kantiánus értelemben kell felfognunk, Joyce nyomán visszanyúlhatunk a szanszkrit "Gyana" jelentéséhez, amely feloldja a test-elme dualizmus problémáját. (...)

0015 A gyakorlatalapú kutatóval szemben gyakran felvetődik az olvasat kompetenciájának kérdése. Ezért szükséges megkülönböztetnünk az olvasás mint leképzés (mapping) folyamatát. Ezt kíséreltük meg egy csoporttal Deleuze-Guattari Rhizome-jának értelmezése során, amikor is a hagyományos eljárással ellentétben egyfajta fordított olvasás történt, a szövegeket a lábjegyzetek irányából közelítettük meg, egy egészen másfajta olvasatot hozva létre. Az volt a szándék, hogy rejtett kihangzásokat hozunk felszínre egy olyan őrült olvasási mód alkalmazásával, amellyel a művészeket mindig is gyanúsítja a "doktori" nézőpont.

0016 Azt az akadémiai vádat, hogy a művész olvasata roskatag, önmaga ellen kell fordítanunk. Meglehet, a művész kompetenciahiánya egy másfajta gondolkodási-olvasási leképzésre mutat rá, amelyhez a szanszkrit "Avidya" fogalmat vezettem be, amelynek ellentettje, a "Vydia" szó (látva-tudás) a latin "videót" adta nekünk. A fogalomban megjelenő "A" előtag közelebb van a fosztó (privative), mint a tagadó jelleghez, a tudás-nemtudás polaritását késleltető teret formálja meg, talán az "őrült tudást", vagy Buddha ünnepelt leírási módját nem-kijelentés által. Hadd idézzük fel e gondolkodásmód kapcsán, Cage "hang-kutatásának" vázlatos alapkeretét, a hang-zaj-csend konstrukciók köztességében.

0017 Bár a művészeti kutatás tudástermelését nem-tudásnak hívni látszólag perverzió, Duchamp provokációjának szellemében történik (műtárgy, mely nem az), a pejoratív elfogadásáról van szó, a "kizárt" megvizsgálásának lehetősége érdekében. Ez Feyerabendet is megérintette, amikor felismerte, hogy Wittgenstein fordításának publikált formájából valami hiányzik: az eredeti kvázi-szutra jellegű szöveg repedései és hiányai által megjelölt nem-tudás tere.

0018 Avydiáról, mint a tudás "másik, ismeretlen" dimenziójáról beszélni azt a veszélyt hordozza, hogy megszűnhet önmagáért valónak lenni. Ám ha a nem-tudást a tudásgazdaságnak azzal a globális standardizációs folyamatával helyezzük szembe, amely az "idegent" akár fegyveres erővel is hajlandó "ismerőssé" formálni, a különbözőség kezelésének erősödő krízisének közepette, a "másik megismerése" és a "más megismerés (tudás)" kérdése a kutatás egy feltáratlan dimenziójává, sürgős kiaknázásra váró területté válik.

(...)

(Szerk: ks)